Uśmiechnięci studenci

Studia drugiego stopnia

Studentka przy globusie

Kształcenie studentów II stopnia kierunku ochrona środowiska oparte jest na elementach wspólnych programu dla całego II stopnia oraz wybranych i nakierunkowanych na dwie odrębne programowo specjalności.

Wiedza ogólna zdobyta na studiach I stopnia pozwoliła na sprecyzowanie węższych kierunkowych zainteresowań możliwych do realizacji na studiach II stopnia. Struktura studiów II stopnia pozwala na ich rozpoczęcie również osobom, które zrealizowały studia I stopnia poza macierzystą (MSOŚ UWr) jednostką, nawet po odmiennych kierunkach studiów (po pozytywnej weryfikacji wiedzy/umiejętności/kompetencji na rozmowie kwalifikacyjnej).

Program studiów II stopnia jest tak dobrany, aby pokrywał odmienne zainteresowania kandydata oraz przekazywał wiedzę zarówno dla przyszłych pracowników laboratoriów środowiskowych jak i dla osób opracowujących i sporządzających w przyszłości raporty oceny oddziaływania na środowisko

Specjalności

Analityka środowiskowa

Jest to specjalność na której studenci zdobywają wiedzę oraz umiejętności praktyczne obsługi sprzętu laboratoryjnego spotykanego w wielu laboratoriach środowiskowych/badawczych/monitoringowych. Zdobyta wiedza i umiejętności z podstaw analityki laboratoryjnej, metod laboratoryjnych np. kolorymetrycznych, chromatograficznych, emisyjnych i absorpcyjnych oraz spektrometrii mas z szeroką praktyczną wiedzą przyrodniczo-środowiskową czynią z absolwenta analityki środowiskowej unikatowego pracownika na rynku pracy. Absolwent posiada kompletne umiejętności zarówno pobrania w terenie próbek środowiskowych jak i wykonywania w laboratorium szeroko rozumianych badań fizyko-chemicznych (w tym obsługi specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych) pozwalających ocenić stan badanego elementu środowiska i odnieść otrzymane wyniki do obowiązujących norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska. Odróżnia to go finalnie od absolwentów kierunków ścisłych (chemii/fizyki) oraz absolwentów kierunków ściśle przyrodniczych.

Grupa studentów czytających czasopisma

Ocena oddziaływania na środowisko

Jest to specjalność na której studenci zapoznają się w ramach programu studiów z wiedzą dotyczącą środowiskowych zagrożeń zdrowia, gatunków chronionych, siedlisk Natura 2000, ekologii krajobrazu i oceny środowiska gruntowo-wodnego. Efektem praktycznym nabytej przez absolwenta kierunku ochrona środowiska wiedzy i kompetencji jest umiejętność samodzielnego wykonywania dokumentacji terenowej, dokonywania jej analizy oraz sporządzania oceny i prognozy oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko. Praktyczna wiedza dotycząca metodologii opracowywania raportów OOŚ, inwentaryzacji obiektów przyrody nieożywionej oraz wpływu inwestycji na bioróżnorodność czyni z absolwenta specjalności ocena oddziaływania na środowisko poszukiwanego pracownika na rynku pracy.

Studentka z książką oglądająca roślinność

Sylwetka absolwenta

Specjalność Analityka Środowiskowa

Celem kształcenia w ramach kierunku ochrona środowiska
na specjalności Analityka środowiskowa jest sylwetka absolwentów:

postrzegających interdyscyplinarność nauk niezbędnych do analizy
i monitoringu poszczególnych składowych środowiska;

umiejących zarówno pobrać w terenie próby środowiskowe
jak i wykonywać w laboratorium szeroko rozumiane badania
fizyko-chemiczne, pozwalające ocenić stan badanego elementu
środowiska i odnieść je do obowiązujących norm i przepisów;

umiejących posługiwać się nowoczesnymi laboratoryjnymi technikami
badawczymi oraz rozumiejących potrzebę ciągłego samokształcenia
w tym zakresie w związku z rozwojem technologii analityczno-pomiarowych;

umiejących efektywnie pracować w zespole ludzkim i rozumiejącym wagę,
odpowiedzialnych za wykonywane poszczególnych prac cząstkowych
wpływających w konsekwencji na całościowy efekt pracy zespołu analitycznego.

Globus z zieloną energią

Specjalność Ocena oddziaływania na środowisko

Celem kształcenia w ramach kierunku ochrona środowiska na specjalności Ocena oddziaływania na środowisko jest sylwetka absolwentów:

– postrzegających holistycznie wpływ człowieka na środowisko z uwzględnieniem
elementów z zakresu przyrody nieożywionej i ożywionej oraz istniejących
technologii;

– postrzegających interdyscyplinarność nauk niezbędnych do prawidłowej weryfikacji
stanu składowych środowiska przyrodniczego oraz oceny oddziaływania inwestycji
na środowisko nieożywione i ożywionej;

– umiejących wykonać dokumentację terenową, dokonać jej analizy oraz sporządzać
oceny i prognozy oddziaływania na środowisko;

– umiejących przygotować założenia metodyczne i przeprowadzić monitoring
gatunków, siedlisk oraz elementów przyrody nieożywionej;

– rozumiejących rolę ocen i prognoz dla zachowania walorów przyrodniczych;

– postrzegających procedury ocen i waloryzacji jako narzędzia realizacji zasad
zrównoważonego rozwoju;

– umiejących efektywnie pracować w zespole, rozumiejących wagę poszczególnych
opracowań cząstkowych, odpowiedzialność za ich wykonanie i ich znaczenie dla
rzetelności i kompletności wykonywanych opracowań.

Efekty uczenia się na studiach II stopnia

Sylabusy

Analityka Środowiskowa

Ocena oddziaływania na środowisko

Zgłoś problem na stronie
Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return