Grupa studentów na tle pomnika

Erasmus+ mobilność edukacyjna

Unijny program Erasmus+ wspiera kształcenie, praktyki i szkolenia studentów,
absolwentów i pracowników naukowych uczelni wyższych w latach 2014-2020.

Uczestnikami tego programu są następujące kraje partnerskie:

– wszystkie państwa Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy,
Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa,
Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

– państwa EFTA/EOG: Norwegia, Islandia i Lichtenstein

Uniwersytet Wrocławski koordynuje akcje związane z mobilnością edukacyjną, które obejmują:

 1. Wyjazdy studentów na studia;
 2. Wyjazdy studentów i absolwentów (do 1 roku po obronie pracy) na praktyki zawodowe;
 3. Wyjazdy nauczycieli akademickich na tygodniowe wizyty, w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 4. Wyjazdy szkoleniowe pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na tygodniowe wizyty szkoleniowe.

Lista uczelni, z którymi Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska zawarło umowy o wzajemnej wymianie studentów i pracowników.

Obecnie studenci ochrony środowiska mogą korzystać z części miejsc w ramach umów dzielonych z kierunkami geologia przy współpracy z WNZKŚ oraz biologia przy współpracy z WNB*. Listę uczelni partnerskich, liczbę miejsc oraz miesięcy na wyjazd przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyjazdy studentów na studia

Program ERASMUS+ oferuje wsparcie finansowe dla studentów, którzy chcieliby odbyć część studiów na uczelniach w krajach partnerskich. Oferta skierowana jest do studentów studiów licencjackich i magisterskich. W przypadku studentów kierunku Ochrona środowiska, warunkiem realizacji części programu studiów lub projektów naukowych jest podpisanie umowy między Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska a wybraną uczelnią z kraju partnerskiego. Efekty kształcenia przedmiotów lub projektów realizowanych przez studentów na uczelniach partnerskich muszą pokrywać się z efektami kształcenia przedmiotów realizowanych przez studentów na studiach kierunkowych ochrona środowiska.

Rekrutacja studentów na studia w uczelni partnerskiej oraz rozliczenie wyjazdów odbywa się zgodnie z regulaminami sporządzanymi co roku dla każdego Wydziału. Regulaminy rekrutacji i rozliczania są dostępne poniżej:

Szczegółowe informacje na temat wyjazdów znajdują się na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej: https://international.uni.wroc.pl/pl/llp-erasmus/llp-erasmus-studia

Studenci realizujący przedmioty lub projekty naukowe na uczelni partnerskiej zobowiązani są do uzyskania ocen końcowych, na podstawie których otrzymają zaliczenie i średnią ocen na kierunku ochrona środowiska. Oceny wystawione studentom muszą być wyrażone za pomocą 5-stopniowejskali ocen:

Studenci mają obowiązek dopilnować aby oceny, które uzyskali na uczelni partnerskiej mieściły się w tej skali. Studenci, którzy po przyjeździe do kraju przedstawią oceny inne niż w tabeli, ale uzyskają 30 punktów ECTS za zaliczenie przedmiotów lub projektu, otrzymają w dziekanacie ocenę maksymalnie dostateczną za każdy przedmiot/projekt oceniony według innej skali.

Studenci zakwalifikowani na wyjazd w V semestrze studiów I stopnia (okres realizacji pracy licencjackiej) zobowiązani są do wybrania tematu pracy i promotora, pod opieka którego będą wykonywać pracę licencjacką oraz do złożenia deklaracji wyboru w Dziekanacie Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska przed wyjazdem na uczelnię partnerską.

Wyjazdy studentów na praktyki

Program ERASMUS+ oferuje również wsparcie finansowe dla tych studentów i absolwentów kierunku ochrona środowiska, którzy chcieliby odbyć praktyki w różnych instytucjach (przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit lub w innej instytucji: muzeum, bibliotece, szpitalu) krajów partnerskich, z wyjątkiem instytucji unijnych. Oferta skierowana jest do studentów studiów licencjackich i magisterskich oraz absolwentów w okresie do 1 roku po obronie pracy dyplomowej. Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na praktyce za granicą wynosi 2 miesiące. Praktyka powinna być powiązana z odbywanymi/odbytymi studiami.

Rekrutacja studentów i absolwentów na praktyki odbywa się zgodnie z regulaminami sporządzanymi co roku dla każdego Wydziału. Regulamin rekrutacji dla Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska jest dostępny poniżej:

Wyjazdy nauczycieli akademickich na tygodniowe wizyty, w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

Głównym celem wyjazdów nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+ jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej. Długość pobytu dydaktycznego wynosi od 2 do 5 dni, w trakcie których należy zrealizować minimum 8 godzin dydaktycznych. Liczba miejsc przysługujących pracownikom każdego Wydziału jest podawana na początku każdego roku akademickiego.

Procedura rekrutacji: osoby chętne do wyjazdu powinny dostarczyć Wydziałowemu Koordynatorowi programu Erasmus+ komplet dokumentów, zawierający:

 1. Wniosek, zawierający uzasadnienie celu wyjazdu, miejsce wyjazdu oraz podpis przełożonego wyrażającego zgodę na wyjazd.
 2. Oświadczenie o dotychczasowych wyjazdach naukowo-dydaktycznych w ramach programu Erasmus+.
 3. Wykaz zajęć dydaktycznych prowadzonych dla studentów zagranicznych w ramach programu Erasmus+ z podaną ilością godzin przypadających na poszczególne zajęcia.
 4. Wykaz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych w roku akademickim poprzedzającym rok wyjazdu.

Termin składania dokumentów będzie podawany przez Koordynatora po ustaleniu liczby miejsc przypadających na wyjazdy dydaktyczne na Wydziale.

W trakcie kwalifikacji będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Liczba dotychczasowych wyjazdów w ramach programów Erasmus/Erasmus+ (pierwszeństwo przydziału grantu posiadają osoby, które dotychczas nie uczestniczyły w programie).
 2. Liczba oraz charakter zajęć dydaktycznych prowadzonych dla studentów zagranicznych w ramach programu Erasmus+ na Wydziale.
 3. Aktywność dydaktyczno-organizacyjna w roku poprzedzającym rok wyjazdu.

Kontakt

Koordynator Erasmus+ dla kierunku ochrona środowiska
dr Adriana Trojanowska-Olichwer
tel. +48 71 375 9222
e-mail: adriana.trojanowska-olichwer@uwr.edu.pl

Regulaminy znajdują się tutaj

Grupa studentów na tle pomnika
Budynek uniwersytetu
Studenci patrzący przez okno
Dwie uczące się studentki

Zgłoś problem na stronie
Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return