ZASADY UKOŃCZENIA STUDIÓW I STOPNIA (LICENCJACKICH)

Na kierunku Ochrona Środowiska od roku akad. 2015/2016

1. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego (testu kompetencji) jest:

a) zaliczenie wszystkich przedmiotów wymaganych programem studiów i uzyskanie liczby punktów ECTS określonych w programie studiów (180 punktów)
b) złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej zgodnie z Procedurą dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych na MSOŚ.

2. Zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego:

a) egzamin (test kompetencji) przeprowadza komisja powołana przez Dziekanów WNB i WNoZiKŚ.
b) egzamin (test kompetencji) sprawdza nabyte w trakcie studiów I stopnia: wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zgodne z KRK i z zatwierdzonymi na UWr kierunkowymi efektami kształcenia dla kierunku ochrona środowiska
c) egzamin (test kompetencji) odbywa się w dwóch terminach: w lipcu i we wrześniu (w terminach ustalonych przez Dziekanów WNB i WNoZiKŚ)
d) egzamin (test kompetencji) zawiera 30 pytań wybranych corocznie przez Komisję z puli 102 pytań (dostępnych na stronie MSOŚ)
e) egzamin uznaje się za zdany, gdy liczba poprawnych odpowiedzi wynosi co najmniej 60%.

3. Wynik studiów obliczany jest zgodnie z § 47 Regulaminu studiów UWr (Uchwała Nr 37/2021 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r.)


Poniżej zamieszczone są propozycje tematów prac licencjackich. Po zapoznaniu się z nimi i dokonaniu wyboru tematu proszę zwrócić się bezpośrednio do przyszłego opiekuna pracy licencjackiej, którego nazwisko znajduje się przy wybranym temacie, z prośbą o wyrażenie zgody na realizację wybranego tematu. Po wypełnieniu deklaracji i uzyskaniu na niej podpisu opiekuna, proszę złożyć ją w nieprzekraczalnym terminie do 09 października bieżącego roku w Dziekanacie MSOŚ.

Wprowadzanie pracy dyplomowej do APD.

Terminarz oraz zakres działań związanych z wprowadzeniem informacji do APD przez studenta, promotora, recenzenta oraz pracownika Dziekanatu został określony w Procedurze dyplomowania w MSOŚ

Przed przystąpieniem do pracy w systemie APD należy w pierwszej kolejności zapoznać się z ww. procedurą, a następnie z instrukcją rejestracji pracy. Instrukcja rejestracji pracy dyplomowej dostępna jest po zalogowaniu się systemu APD (hasło takie samo jak do platformy USOSweb) www.apd.uni.wroc.pl

1. Prace dyplomowe oraz oświadczenia o prawach autorskich i możliwości udostępnienia pracy dyplomowej będą przechowywane i archiwizowane wyłącznie w formie elektronicznej w systemie Archiwum Prac Dyplomowych

Poniżej można pobrać wzór strony tytułowej pracy dyplomowej

2. Absolwent, który rozpoczął studia przed rokiem akademickim 2018/2019 uiszcza opłatę za dyplom w wysokości 60 zł należy wpłacić na indywidualne konto do wpłat za usługi edukacyjne. Absolwent, który rozpoczął studia od roku akademickiego 2018/2019 oraz, który wznowił/reaktywował się na studia od roku akademickiego 2018/2019 otrzymuje dyplom bezpłatnie (Zgodnie z Zarządzeniem nr 57/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 maja 2020 r. oraz ze zmianami w Zarządzeniu Rektora Nr 70/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 czerwca 2020 r.)

3. Student zobowiązany jest do przesłania drogą mailową:
Załącznika do suplementu.
Podania o wydanie dyplomu w języku angielskim (opcjonalnie)
Formularz oświadczenia udziału w ankiecie losów zawodowych absolwentów.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie dat granicznych wykonywania poszczególnych kroków w systemie APD. Niedotrzymanie wyznaczonych terminów lub niewykonanie czynności w systemie APD będzie skutkowało niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego.

Praca dyplomowa wprowadzana jest przez studenta do systemu APD nie później niż 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem obrony.

Przy odbiorze dyplomu należy złożyć:
– Kartę obiegową. Dokumenty do pobrania
– Kartę zobowiązań (biblioteczną)
– Legitymację studencką

Zgłoś problem na stronie
Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.